EN

Všeobecné obchodní podmínky

ve smyslu §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

JIRI MODELS a.s., se sídlem: Vladislavova 250, 397 01 Písek, IČ: 260 30 110, DIČ: CZ26030110, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B1147 (dále jen „prodávající“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na webovém rozhraní prodávajícího https://jirimodels.com (dále jen „e-shop“).

2. Prodávající umožňuje prodej zboží prostřednictvím e-shopu výhradně kupujícím – podnikatelům, tj. obchodním společnostem nebo osobám samostatně výdělečně činným, kteří nakupují na internetovém obchodě v rámci své podnikatelské činnosti . Kupující bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován za podnikatele a nikoli za spotřebitele.

3. Kupující je zákazníkem prodávajícího, který obdržel na základě své žádosti přístup na webové rozhraní – účet zákazníka.

4. Kupní smlouvou se rozumí smlouva o úplatném nabytí zboží uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím na základě objednávky kupujícího. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto obchodní podmínky.

5. Prodávající je oprávněn měnit a doplňovat znění obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

6. Za zboží se pro účely kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek považuje jakákoli věc, kterou kupující úplatně nabyde od prodávajícího na základě kupní smlouvy přes e-shop, zejména pak: a. knižní zboží – knihy; b. ostatní zboží – zejména papírenské zboží jako omalovánky, samolepkové knížky, foukací fixy, zápisníky apod., dále hry, hračky, boxy, batohy atd. (dále společně jen „zboží“)

II. ÚČET ZÁKAZNÍKA

1. Prodávající poskytne na základě žádosti kupujícího kupujícímu přístup na e-shop, do uživatelského rozhraní kupujícího (dále jen „účet zákazníka“), ze kterého má kupující možnost objednání, resp. koupě zboží.

2. Přístup k účtu zákazníka je zabezpečen uživatelským jménem (tj. emailovou adresou zákazníka) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů pro přístup k účtu zákazníka tak, aby neumožnil třetí osobě užívání účtu zákazníka.

3. Údaje uvedené kupujícím v účtu zákazníka a údaje uvedené v objednávce zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4. Prodávající může zrušit účet zákazníka z jakéhokoli důvodu i bez uvedení důvodu, zejména pak v případě, kdy zákazník účet nevyužívá po dobu alespoň 1 roku nebo v případě porušení povinností z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nezajišťuje nepřetržitou dostupnost účtu zákazníka.

6. Komunikace prostřednictvím účtu zákazníka se považuje za komunikaci v písemné formě. Písemná zpráva zaslaná prodávajícím kupujícímu prostřednictvím uživatelského účtu se považuje za doručenou okamžikem jejího zpřístupnění kupujícímu.

III. KUPNÍ SMLOUVA

1. Nabídka zboží na e-shopu je informativní a prodávající tak není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží bez daně z přidané hodnoty „vaše cena (bez DPH)“ a zároveň doporučenou prodejní cenu včetně daně z přidané hodnoty.

3. Pro účely kupní smlouvy platí „vaše cena (bez DPH)“ v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

4. Minimální objednávka zboží na e-shopu je 5000,- Kč. Dopravu zboží hradí prodávající.

5. Kupující umístí požadované zboží do košíku kliknutím na možnost „koupit“ (tímto nedochází k rezervaci zboží). Před zasláním objednávky je kupující povinen zkontrolovat správnost objednávaného zboží a vstupních údajů pro objednávku (zejména údaje o kupujícím a doručovací adrese). Údaje v odeslané objednávce prodávající považuje za správné.

6. Po kontrole objednávky kupující potvrdí a odešle objednávku kliknutím na možnost „Potvrzení“.

7. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky ze strany prodávajícího, kterou prodávající zašle na registrovanou e-mailovou adresu kupujícího.

8. V případě pochybností o správnosti údajů uvedených v objednávce je prodávající oprávněn požádat kupujícího o potvrzení objednávky e-mailem.

9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé v této souvislosti kupujícímu si kupující hradí sám.

10. V případě, že je kupujícímu poskytnut dárek společně se zbožím (např. 1 + 1 zdarma), je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím podnikatele uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti, a to včetně případů, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy v důsledku uplatnění práv kupujícího z vadného plnění.

11. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Prodávající doručí zboží prostřednictvím jím zvoleného dopravce, kterému zboží předá v termínu uvedeném v potvrzené objednávce, resp. kupní smlouvě. Zboží bude následně doručeno zpravidla ve lhůtě 2-5 pracovních dnů .

2. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. V případě kupujícího – právnické osoby bude zboží předáno osobě, která bude na příslušné adrese bude vystupovat v souladu s § 430 občanského zákoníku. Kupující je povinen zajistit řádné převzetí zboží od dopravce.

3. Převzetí zboží stvrzuje kupující způsobem požadovaným dopravcem. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující se stává vlastníkem zboží jeho odevzdáním v souladu s odst. 2 tohoto článku.

4. Pokud kupující nepřevezme zboží od dopravce, jde o porušení povinností z kupní smlouvy a je povinen uhradit prodávajícímu škodu tím způsobenou. Zejména náklady vynaložené prodávajícím na dodání zboží (poštovné, manipulační poplatky, úplata za uskladnění atd).

5. Zvýšené náklady vzniklé opakovaným doručení zboží z důvodu na straně kupujícího je kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.

6. Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

V. KUPNÍ CENA

1. Kupující je povinen uhradit cenu zboží na základě daňového dokladu – faktury. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání dané částky na účet prodávajícího.

2. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu kupní ceny v hotovosti / bankovním převodem před odesláním zboží kupujícímu v případě prvního nákupu nebo v případě, že kupující dříve porušil své povinnosti z kupní smlouvy (ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se pro tyto případy nepoužije).

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 občanského zákoníku.

2. Kupující je povinen zkontrolovat zboží co nejdříve po jeho dodání. V případě zjištění vady je kupující povinen vytknout vadu u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

3. Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží. Při zaslání vadného zboží je kupující povinen zabalit zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b. na odstranění vady opravou zboží,

c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d. odstoupit od kupní smlouvy.

5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat chybějící zboží, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

8. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9. Při dodání nové věci je kupující povinen vrátit prodávajícímu na jeho výzvu a náklady vadné zboží.

10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží věci, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,

a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

c. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

11. Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

12. Dopravu reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupující. V případě uznání oprávněnosti reklamace může kupující podnikatel požádat o úhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží, a to ve výši nejmenší nutné. Za účelně vynaložené náklady se nepovažuje cesta vozem k uplatnění reklamace, expresní přeprava apod.

13. Bude-li reklamace posouzena jako neoprávněná, je kupující podnikatel povinen uhradit prodávajícímu náklady v této souvislosti prodávajícímu vzniklé, zejména dopravu zboží zpět kupujícímu podnikateli.

14. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit elektronickou poštou na adrese: prodej@jirimodels.com anebo v písemné formě lze zasílat na níže uvedenou adresu: JIRI MODELS a.s. Vladislavova 250 397 01 Písek.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Kupujícímu mohou být doručovány všechny písemnosti na elektronickou adresu kupujícího.

2. Práva a povinnosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se vztah řídí českým právem.

4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2023. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.jirimodels.com.

7. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

8. Kontaktní údaje prodávajícího: JIRI MODELS a.s. Vladislavova 250, 397 01 Písek e-mail: info@jirimodels.com telefon: 382 210 412

V Písku dne 1.4.2023 JIRI MODELS a.s.