Ochrana oznamovatelů

Základní informace v souvislosti s oznamováním protiprávního jednání

Společnost JIRI MODELS a.s., se sídlem: Vladislavova 250, 397 01 Písek, IČ: 260 30 110, DIČ: CZ26030110, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B1147 (dále jen „Společnost“) tímto v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) uveřejňuje následující informace týkající se oznamování podle ZOO.

Oznámení o protiprávním jednání

Ochrana oznamovatelů se týká oznámení, která obsahují informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje ZOO, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech blíže specifikovaných v ZOO.

Vnitřní oznamovací systém

Oznámení lze podat písemně – prostřednictvím e-mailové adresy nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo ústně – kontaktováním příslušné osoby telefonicky. Oznamovatel může požádat příslušnou osobu, aby přijala oznámení osobně za podmínek stanovených ZOO.

Příslušná osoba

 • Jan Liška
 • tel.: + 420 380 425 603
 • e-mail: oznameni@jirimodels.com
 • poštovní adresa: JIRI MODELS a.s., s poznámkou: „výhradně k rukám Jana Lišky (ochrana oznamovatelů)“, Vladislavova 250, 397 01, Písek

Vědomě nepravdivé oznámení

Oznamovateli, který podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se podáním vědomě nepravdivého oznámení dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním přijatých oznámení může dojít ke zpracování osobních údajů uvedených v oznámení. Správce zpracovávaných osobních údajů je Společnost.

K osobním údajům mají přístup příslušné osoby. Příslušné osoby mohou osobní údaje sdělit na vyžádání podle zvláštních právních předpisů orgánům veřejné moci.

Osobní údaje v rozsahu podle § 21 odst. 1 ZOO je Společnost povinna uchovávat v souladu se ZOO po dobu pěti let. Po pominutí účelu, pro který byly osobní údaje zpracovávány a uchovávány, zajistí Společnost výmaz, skartaci či anonymizaci.

Ostatní

Společnost vylučuje oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

Protiprávní jednání lze dále oznámit Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Bližší podrobnosti týkající se oznámení protiprávního jednání jsou uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů a pro zaměstnance Společnosti dále ve směrnici o podávání a postupu oznámené o možném protiprávním jednání.