Pozvánka na valnou hromadu

Společnost

JIRI MODELS a.s., Vladislavova 250, 397 01 Písek

Druh valné hromady

Řádná

Místo konání – město

Písek

Místo konání – ulice

Vladislavova 250

Místo konání – popis

Zasedací místnost v sídle společnosti

Datum zveřejnění

1. 7. 2020

Datum konání

3. 8. 2020 9:00

Registrace akcionářů

Od 8.00 h v místě konání valné hromady. Podrobnosti jsou uvedené v části Program jednání

Program jednání

1. Zahájení, oznámení o usnášeníschopnosti valné hromady 
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, skrutátora

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019, o stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2019 a záměru pro nejbližší období

4. Zpráva správní rady k účetní závěrce za rok 2019

5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019

6. Přijetí usnesení valné hromady k dalším projednávaným předmětům jednání            
7. Závěr valné hromady

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat
od 8:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci
prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce
povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře,
kterého zastupuje. Za správnost a aktuálnost uvedených listin odpovídá jejich předkladatel.

Materiály pro jednání

Řádná účetní závěrka je k dispozici k nahlédnutí výhradně akcionářům 30 dnů přede dnem konání valné hromady v sídle společnosti a 1 hodinu v místě jednání valné hromady před jejím zahájením.

Valné hromady se může zúčastnit osoba, která předloží vlastněné listinné akcie na jméno či potvrzení o převzetí akcií do úschovy osobou k tomu oprávněnou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Písku 1.7.2020

Vytvoření internetové stránky bylo spolufinancováno Evropskou unií v rámci projektu OPPI Vývoj a implementace nových modulů a zefektivnění stávajících procesů ve společnosti JIRI MODELS, reg. č. 2.2 ITP03/970